Menu

Leonid Brezhnev
 

   


Leonid Brezhnev hunting. Ukraine, 1973

Leonid Brezhnev hunting. Ukraine, 1973