Menu

Catherine Deneuve
 

   


Catherine Deneuve photographed by David Bailey, 1973.

Catherine Deneuve photographed by David Bailey, 1973.